• Turkmen
  • English
  • Русский
TÜRKMENISTANYŇ "TÜRKMENBAŞY" PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY

Karzlaşdyryş

Hususy adamlar üçin niýetlenilen karz amallary

Sarp ediş maksatlary üçin berilýän karzlar – raýatlaryň durmuş çykdajylaryny tölemäge we hususy serişdeleri satyn almaklaryna berilýän karz bolup, karzyň raýatlaryň zähmet iş hakyndan, dürli görnüşli paýnamalardan alynýan girdejilerinden, telekeçilik işlerinden alynýan girdejilerinden, goýumlardan alynýan girdejilerinden, hususyýetçiligindäki serişdeleri kärendesine bermekden alynýan girdejilerinden, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik girdejileriň hasabyna gaýtarylmagyny göz öňünde tutýar.