• Turkmen
 • Русский
TÜRKMENISTANYŇ "TÜRKMENBAŞY" PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY

Sarp ediş maksatlary üçin karzlar

 

Sarp ediş maksatlary üçin karzlaryň berilmeginiň şertleri: 

 • fiziki şahslara – Türkmenistanyň raýatlaryna; 
 • Türkmenistanyň milli pul birliginde (manat); 
 • sarp ediş islegleri üçin;
 • işi bar bolan fiziki şahslara;
 • 2 ýyldan 3 ýyla çenli möhleti bilen;  
 • ýyllyk 15% göterim derejesi bilen. 

Karzyň aňry çäk möçberi şulardan ybarat bolup biler:   

 • karzyň üpjünçiligi hökmünde 2 zamunçynyň zamunlygy berilende 6 000 manada çenli, 2 ýyla çenli möhleti bilen; 
 • girew emlägi bilen üpjün edilmegi ýa-da zamunçy bolup edara kärhananyň çykyş etmegi bilen  15 000 manada çenli, 3 ýyla çenli möhleti bilen (karzy almak isleg bildirýän fiziki şahsyň alýan girdejisiniň we/ýa-da onuň maşgalasynyň girdejisiniň 50% mümkinçilik berýän ýagdaýynda, karzyň möçberi ýokarlandyrylyp biliner. 

Karz alyja karzyň berilmegi Bank tarapyndan bir gezekde ýa-da tapgyrlaýyn bermek, hasaplaşygyň nagt däl görnüşinde onuň tabşyrygynyň esasynda ýa-da plastik karz kartyna geçirmek arkaly amala aşyrylýar.

 

Sarp ediş maksatlary üçin karza ýüz tutmak üçin zerur resminamalar

Karz alyjy üçin:

 • Karzy almak üçin arza (görnüşini ýüklemek)
 • Pasportyň nusgasy (karz resmileşdirilende asyl nusgasy görkezilýär)
 • Girdeji barada güwänama (ähli tutumlar aýrylyp görkezilen arassa girdeji) (görnüşini ýüklemek). Telekeçilik işini alyp barýan raýatlar bolsa girdejileri barada salgyt deklarasiýasyny getirmelidirler
 • Maşgala düzümi we ýaşaýan ýeriniň ýazgysyny kesgitlemek üçin kepilnama
 • Zähmet depderçesiniň nusgasy (möhür bilen tassyklanan bolmaly)

Zamunçylar üçin:

 • Karz alyjynyň karzy boýunça zamunçy bolmak razyçylygyny berýän arza (görnüşini ýüklemek)
 • Pasportyň nusgasy (karz resmileşdirilende asyl nusgasy görkezilýär)
 • Girdejii barada güwänama (ähli tutumlar aýrylyp görkezilen arassa girdeji) (görnüşini ýüklemek). Telekeçilik işini alyp barýan raýatlar bolsa girdejileri barada salgyt deklarasiýasyny getirmelidirler
 • Zähmet depderçesiniň nusgasy (möhür bilen tassyklanan bolmaly)

 

Girew emlägiň berilmegi ýagdaýynda:

 • Emläge eýeçilik hukugyny tassyklaýan resminamalaryň nusgasy
 • Emläge kesilen bahany kesgitleýän resminama
 • Emlägiň eýesiniň pasportynyň nusgasy

 

Siziň rahatlygyňyz hem-de wagtynyzyň tygşytlanylmagy üçin, ýokarda görkezilen resminamalaryň karz işgärleriň tarapyndan deslapky seredilmegi we öwrenilmegi üçin bankyň internet sahypasynda skanerlanan ýa-da jpg görnüşinde ýüklenilip banka ýollanylyp bilner.

Resminamalar bukjasynyň deslapky seredilmeginiň we öwrenilmeginiň işleri geçirilenden soň, Siz bilen habarlaşylar we netijeleri barada maglumat beriler. Ýollanylan resminamalaryň kabul ederlikli bolan ýagdaýynda, Size degişli resmileşdirmäni geçirmek üçin resminamalaryň asyl nusgalaryny banka tabşyrmak üçin gelmäge hödürlener.

Resminamalar ýüklenilende, bankyň karz işgärleriniň Siz bilen habarlaşmagy üçin “bank üçiň habar” meýdançasynda öziňiz barada aragatnaşyk maglumaty: öýjikli, öý we iş telefonlaryňyzyň belgilerini we elektron poçtaňyzy görkezmegiňizi Sizden haýyş edýäris.

Resminamalary ýüklemek

6 MB.
gif jpg jpeg png rtf pdf doc docx xls xlsx rar tar zip.