• Turkmen
 • Русский
TÜRKMENISTANYŇ "TÜRKMENBAŞY" PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY

Hasaplaşyk-kassa hyzmaty

Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” PTB telekeçilere we ýuridiki şahslara pul serişdeleriniň hereketine hyzmat etmek bilen baglanyşykly wajyp işleriň biriniň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin milli pulda hasaplaşyk (şol wagtky) hasaplaryny açmak we alyp barmak boýunça hyzmatlary hödürleýär.

Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” PTB pul serişdeleriniň bank we beýleki karz beriş edaralaryndan alnan ýagdaýynda bolşy ýaly, olar görkezilen edaralara tabşyrylanda hem olaryň ygtybarlylygyny we goraglylygyny üpjün edýär.

Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” PTB müşderilere (fiziki we ýuridiki şahslara) şäheriň merkezi gorag ulgamyna birikdirilmegi arkaly goragyň iň häzirki zaman ulgamy bilen enjamlaşdyrylan we goraglylygyň ýokary derejesine eýe bolan bankyň ýörite gurnalan otagynda ýerleşdirilen hususy seýfleri kärendesine hödürleýär.

Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” PTB bankyň şu aşakdaky binýatlyk işleri bilen baglanyşykly umumy häsiýetli maglumat we maslahat beriş hyzmatlaryny hödürleýär:

 • hasaplaşyk, şol wagtky we beýleki hasaplary açmagy we alyp barmagy
 • bankyň hasaplaşyk-töleg resminamalaryny taýýarlap bermegi
 • blankalary we beýleki resminamalary doldurmagy
 • gollaryň nusgalary bolan resmikagyzlary taýýarlamak
 • hasaplaryň açylmagyna blankalary taýýarlamagy
 • geleşik-pasportlaryny taýýarlamagy
 • güwanamalary we tassyknamalary bermegi
 • goýumlaryň dürli görnüşlerini
 • pul geçirimleriniň elektron ulgamy

Hususy seýf-bölümçeleri gymmatly zatlary, altyn-kümüş önümlerini, resminamalary saklamak üçin niýetlenendir.
Seýf-bölümçeleri:

 • şäherden wagtlaýyn gidilende amatlydyr
 • abraýlydyr we döwrebapdyr
 • ygtybarlydyr we amatlydyr
 • ýerleşişi müşderiler üçin elýeterlidir

Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” PTB öz müşderilerine hem-de olaryň ynanylan adamlaryna seýf bölümçelerine barlanda, mümkin bolan doly amatlylygy üpjün edýär. Bank bölümçelerinde ýerleşdirilen resminamalaryň we gymmatlyklaryň doly gizlinligini hem-de ygtybarlylygyny kepillendirýär.

Müşderiler üçin bankyň iş wagtlary: iş günlerinde 9:30-dan 16:30-a çenli ( 13:00-dan 14:00-a çenli arakesme), şenbe güni 9:30-dan 13:00-a çenli

Dynç güni – Ýekşenbe

Hususy seýf-bölümçeleri bankyň Aşgabat ş. Çandybil şaýoly. 121-nji jaýyndaky Baş edarasynda ýerleşýär.

Habarlaşmak üçin tel.: 44-41-35