• Turkmen
 • Русский
TÜRKMENISTANYŇ "TÜRKMENBAŞY" PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY

Karzlaşdyryş

                                                         HORMATLY MÜŞDERILER!

  

      Türkmenistanyň“Türkmenbaşy” paýdarlar täjirçilik banky alyp barýan karz syýasatyna laýyklykda,

     şu aşakdaky  karz hyzmatlaryny hödürleýär:

 

 1. Karzlara ulanylmaly göterim derejeler we möhletler:

 

Ykdysadyýetiň döwlet eýeçiligine dahylly edara görnüşli taraplar boýunça:

 

Karzyň görnüşi

Göterim derejesi

Möhleti

1

Önümçilige, gurluşyga we hyzmatlara

7%

5 ýyla çenli

2

Dolanşyk serişdeleriň doldurylmagy we gaýry maksatlara

7%

 

1 ýyla çenli

3

Karz ugry

7%

1 ýyla çenli

4

Zähmet haklaryny tölemeklige

7%

1 ýyla çenli

 

Ykdysadyýetiň döwlete dahylly bolmadyk edara görnüşli taraplar we hususy telekeçiler boýunça:

 

Karzyň görnüşi

Göterim derejesi

Möhleti

1

Zähmet haky

10%

1 ýyla çenli

2

Faktoring

16%

1 ýyla çenli

3

Söwda amallary we gaýry maksatlara

15%

2 ýyla çenli

4

Önümçilik maksatlaryna

8%

5 ýyla çenli

5

Hyzmatlar we gurluşyk  maksatlaryna

10%

5 ýyla çenli

6

Gurluşyk tehnikalaryny, awtoulaglary we ýük awtoulaglaryny satyn almak maksadyna

12%

3 ýyla çenli

7

Ýaşaýyş däl maksatly gozgalmaýan emläk satyn almaga

10%

8 ýyla çenli

Karz ugry

8

Önümçilik maksatlaryna

8%

1 ýyla çenli

9

Hyzmatlar we gurluşyk maksatlaryna

10%

1 ýyla çenli

10

Söwda maksatlaryna

14%

1 ýyla çenli

 

Raýatlar boýunça;

 

Karzyň görnüşi

Göterim derejesi

 Möhleti

1

Ýaşaýyş jaý satyn almak üçin

8%

10 ýyla çenli

2

Awtokarzlar

10%

3 ýyla çenli

3

Saglygy bejertmek bilen bagly tölegler, sanatoriýa bejeriş hyzmatlary üçin tölegleri

7%

2 ýyla çenli

4

Talyp karzy (Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynda okaýan fiziki şahslara ýa-da olaryň ýakyn garyndaşlaryna okuwyň  töleglerini nagt däl görnüşinde tölenilýär)

5%

Okuw şertnamasyna laýyklykda         5 ýyla çenli karz akymy

5

Sarp ediş maksadyna (gaýragoýulmasyz zerurlyklara)

14%

3 ýyla çenli

6

Oba hojalyk önümlerini öndürmek, esasy we dolanşyk serişdelerini edinmek       hem-de iri önümçilikler üçin zerur bolan ýerli çig mallary öndürmek maksatlaryna (kçi göwrümli karzlar)

10%

3 ýyla çenli

7

Owerdraft karzy

14%

1 ýyl möhlete  şertnama baglaşylyp           45 güne çenli

 

Bankymyzyň salgylary:

 

Aşgabat şäheri boýunça:

Merkezi diwany - Aşgabat ş. Çandybil şaýoly, 121-nji jaýy;
Tel: 44-40-66

Azatlyk şahamçasy  - Aşgabat ş, Baba Annanow köçesiniň 165-nji jaýy.
Tel: 41-06-67

Köpetdag şahamçasy - Aşgabat ş, B.Garryýew köçesiniň 2A jaýy.
Tel:94 39-29-14

Çandybil şahamçasy - Aşgabat ş, Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 110jaýy.
Tel: 21-71-53

Aşgabat şahamçasy - Aşgabat ş. H.Annadurdyýew köçesiniň 54-nji jaýy;
Tel: 44-70-07

Büzmeýin şäherinde:

Büzmeýin şahamçasy - Büzmeýin etraby, Gündogar köçesiniň 3-nji jaýy
Tel: 33-07-67

 Sarahs etrabynda:

Sarahs şahamçasy - Sarahs etraby, Sarahs şäheri, Şeýdaýy köçesiniň 1-nji jaýy
Tel: (8-00131) 44-0-30

 

 

 

Mary welaýaty boýunça:

Mary welaýat şahamçasy  -  Mary ş. Niýazow köçesiniň 9-njy jaýy.
Tel: (8-00522) 6-13-61

Şatlyk şäher şahamçasy  - Oguzhan etrap Mary köçesi
 Tel: (8-00522) 7-04-52

Baýramaly şäher şahamçasy - Baýramaly ş. Altyn Asyr köçesiniň 35-nji jaýy
Tel: (8-00564) 6-00-42

 Ýolöten şäher şahamçasy - Ýolöten ş. Gurt Gaýypow köçesiniň 70-nji jaýy
Tel: (8-00560) 6-28-75

 Lebap welaýaty boýunça:

Lebap welaýat şahamçasy - Türkmenabat ş. Ahal köçesiniň 6-njy jaýy. 
Tel: (8-00422) 3-62-83

Magdanly şäher şahamçasy - Magdanly ş. Bitaraplyk köçesiniň 2-nji jaýy.
Tel: (8-00440) 5-05-41

Gazojak şäher şahamçasy - Gazojak ş. Magtymguly köçesiniň 154-nji jaýy.
Tel: (8-00445) 51-3-07

Seýdi şäher şahamçasy - Seýdi ş. Bitaraplyk köçesi.
Tel: (8-00461)2-28-29

Türkmenabat şäher şahamçasy - Türkmenabat ş.P/O14 (Aragatnaşyk bölümi)  
Tel: (8-00422) 7-90-85       

Garlyk şäherçe şahamçasy - Garlyk ş. Galkynyş köçesiniň 5-nji jaýy
Tel: (8-00440) 2-40-01          

 

 

Daşoguz welaýaty boýunça:

Daşoguz welaýat şahamçasy - Daşoguz ş. Alhorezmi köçesiniň 29-njy jaýy.
Tel: (8-00322) 9-37-78

Görogly etrap şahamçasy - Görogly şäherçesiniň, S.A.Niýazow köçesiniň  32-nji    
jaýy.  Tel: (8-00340) 30-3-62

Köneürgenç etrap şahamçasy - Köneürgenç etraby, Akgala geňeşli.
Tel: (8-00322) 5-81-95

 Balkan welaýaty boýunça:

Balkan welaýat şahamçasy - Balkanabat ş. Nebitçiler şaýoly,195 ýaşaýyş toplumy
Tel: (8-00222) 7-75-77

Türkmenbaşy şäher şahamçasy - Türkmenbaşy ş. Magtymguly köçesiniň1-nji jaýy.
Tel: (8-00243) 2-02-99

Hazar şäher şahamçasy - Hazar, Magtymguly köçesiniň 1-nji jaýy.
Tel: (8-00240) 2-03-20

Garabogaz şäher şahamçasy - Garabogaz, Magtymguly köçesiniň, 4-nji jaýy.
Tel: (8-00244) 4-00-93

 

(hususy taraplar)

KARZLAŞDYRYŞ

HORMATLY MÜŞDERILER!

       Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan haryt bazaryny ýerli önümlerden doldurmak we täze iş ýerlerini döretmek bilen bagly hususy kärhanalaryň we telekeçileriň karz serişdelerine bolan isleglerini kanagatlandyrmak üçin, şu aşakdaky önümçilik karzlarynyň görnüşlerini hödürleýär:

    “Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda”  Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 20-nji iýulynda çykaran 12446 belgili karary esasynda, telekeçileri we hususy kärhanalary karzlaşdyrmak,  ýyllyk 5% göterimden şu aşakdaky möhletler bilen amala aşyrylýar:

           Maýa goýum taslamalary üçin 10 ýyla çenli;

           Dolanyşyk serişdelerini almak üçin 1 ýyla çenli.

Karzlar maýa goýum taslamasyna boýunça 15% göterimden az bolmadyk hususy serişdelerini goýmak şerti bilen karzlaşdyrylýar.

      Karzlaşdyrmaga şu aşakdaky maksatlary göz öňünde tutýan maýa goýum   taslamalary degişlidir:

senagat önümleriniň önümçiligini ösdürmek;        

bar bolan önümçilikleri gurnamak, giňeltmek, durkuny täzelemek we tehniki taýdan gaýtadan enjamlaşdyrmak, şol sanda kiçi-önümçilik üçin enjamlary, kiçi göwrümli tehnikalary, çig mallary, ýarym çig mallary, furnituralary satyn almak;

infrastruktura obýektleriniň gurluşygyny goşmak bilen, gurluşygy ösdürmek;

gurluşyk materiallar senagatyny ösdürmek;

transporty, aragatnaşygy we maglumatlar tehnologiýasyny ösdürmek;

serwis hyzmatlaryny we ilata  durmuş taýdan  hyzmat etmegi ösdürmek;

saglygy goraýyş we syýahatçylyk hyzmatlaryny ösdürmek;

oba hojalyk önümçiliginde peýdalanmak üçin  täze ýerleri özleşdirmek we taşlanan ýerleri dikeltmek;

öz oba hojalyk önümçiligiňi  ösdürmek we giňeltmek, gaýtadan işläp taýýarlanylýan önümiň göwrümini artdyrmak, şol sanda  oba hojalyk tehnikasyny edinmek, mal ýataklary, fermalary, kiçi-önümçiligi gurmak,  mallary, öý guşlary,
ot-iýmleri, weterinariýa derman serişdeleri, ösümlikleri goramagyň  himiki serişdelerini, mineral dökünleri, tohumlary, şitilleri, agaç nahallaryny satyn almak;

halk çeperçilik senetleriniň we  amaly  sungatyň  önümlerini öndürmek;

Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik, telekeçilik işiniň, şol sanda innowasiýa  işiniň beýleki görnüşleri.

Müşderi önümçilik karzyny almak üçin şu aşakdaky resminamalary banka tabşyrýar;

 1.  Karz almak üçin arza;
 2. Fiziki şahslar üçin –şahsyýetini tassyklaýan resminamalar salgyt hasabyna goýulandygy hakynda şahadatnamanyň nusgasy, hasaba alyş şahadatnamasynyň we patentiň (eger ulanylýan kadalaşdyryjy hukuk namalarynda göz öňünde tutulan bolsa), şeýle hem işiň ygtyýarnama almaga degişli görnüşleri boýunça ygtyýarnamanyň göçürme nusgalary;
 3. Hususy telekeçi bolan şahsy adamyň girdejileri üçin salgyt boýunça beýannama;
 4. ýuridiki şahslar üçin – döwlet tarapyndan bellige alnandygy we salgyt hasabyna goýulandygy hakynda şahadatnamalaryň nusgalary, şeýle hem işiň ygtyýarnama almaga degişli degişli görnüşleri boýunça ygtyýarnamanyň göçürme nusgalary;
 5. soňky hasabat senesi üçin balans we geçen 3 ýyl üçin balans;
 6. peýdalar we ýitgiler hakynda hasabat;
 7. karzyň hasabyna maliýeleşdiriljek maýa goýum taslamalaryň iş meýilnamasy;
 8. karzy ulanmak bilen bagly şertnamalaryň we hasap sypatnamalaryň göçürme nusgalary;

  “Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürijileri maliýe taýdan goldamak hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda çykaran 942-nji karary esasynda, oba hojalyk önümlerini öndürijilere ýeňillikli karzlary bermek şu aşakdaky möhletleri we göterimler bilen bilen amala aşyrylýar:

Oba hojalyk önümlerini öndürijilere oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny we abzallaryny hem-de oba we suw hojalygynda ulanylýän ekskowatorlary hem-de buldozerleri, suwy tygşytlaýjy tehnikalary, enjamlary, suwaryşda ulanylýän geçirijileri satyn almak üçin ýyllyk 1 göterim bilen, olaryň ulanyş möhletinden ugur alyp, 10 ýyla çenli möhletde her ýylda deň paýlarda gaýtarmak şertinde;

  Maldarçylygy we guşçylygy ösdürmek, oba hojalyk önümlerini öndürmek, gaýtadan işlemek we hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen bagly maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek, şeýle hem esasy serişdeleri we emläkleri satyn almak üçin ýyllyk 5 göterim bilen 10 ýyla çenli möhlete.

Karzlar oba hojalyk önümlerini öndürijileriň taslamasy boýunça 15% göterimden az bolmadyk hususy serişdelerini goýmak şerti bilen karzlaşdyrylýar.

Oba hojalyk önümlerini öndürijiler önümçilik karzy almak üçin şu aşakdaky resminamalary banka tabşyrýar;

 1. Karz almak üçin arza;
 2. Fiziki şahslar üçin –şahsyýetini tassyklaýan resminamanyň we ýer eýeleri üçin salgyt hasabyna goýulandygy hakyndaky şahadatnamanyň nusgasy;
 3. Ýuridiki şahslar üçin – döwlet tarapyndan bellige alnandygy we salgyt hasabyna goýulandygy hakyndaky şahadatnamalaryň nusgalary;
 4. Karzyň hasabyna maliýeleşdiriljek maýa goýum taslamalaryň iş meýilnamasy;
 5. Karzy ulanmak bilen bagly şertnamalaryň we hasap sypatnamalaryň göçürme nusgalary;
 6. Ýer bölegine eýeçilik hukugyny berýän ýa-da ýerden peýdalanmak hukugyny berýän Döwlet namalarynyň, ýerlere kärende hukugy barada Şertnamanyň göçürme nusgalary;

    Bank karzy bermek hakyndaky çözgüdi kabul etmek bilen zerur goşmaça maglumatlary hem talap edip biler.

Ýeňillikli önümçilik karzlary almak üçin üpjünçilik hökmünde şu aşakdaky emläkleriň görnüşleri alnyp bilner.

 • Emlägiň girewini;
 • Kepillik  ýa-da üçünji tarapyň zamunlygy;
 • Girew emlägi hökmünde, karz serişdeleriniň hasabyna alnan (satyn alnan mallardan we guşlardan gaýry) we Türkmenistana getirilen  emläk hyzmat edip biler.

 

(Şahsy taraplar)

Hormatly müşderiler!

 

Raýatlara mellek ýerinde şahsy hojalygy ýöretmek üçin mikrokarzlar

Karzlar 6 aýa çenli ýeňillik döwri bolan, 3 ýyla çenli möhlet bilen, 30 000,00 (otuz müň) manadyň çäginde ýyllyk 10% tölegli berilýär.

Karzy resmileşdirmek üçin banka tabşyrylmaly resminamalar.

 • Karz almak üçin arza-maglumatnama;
 • Karz alyjynyň pasportynyň göçürme nusgasy;
 • Karz alyja bellenilen tertipde bölünip berlen mellegiň (ýer böleginiň) bardygy baradaky resminama;
 • Soňky iş ýylynda girdejileriň we alynýan tutumlaryň mukdary barada karz alyjynyň we zamun bolujynyň iş ýerinden eýeleýän wezipesini görkezmek bilen girdejiligini kesgitleýän resminamalar;
 • Alynjak harydyň bahasyny tassyklaýan resminamalary;
 • Başga çeşmelerden alýan girdejileri bar bolan ýagdaýynda, olary tassyklaýjy resminamalar;
 • Zerurlyk ýüze çyksa goşmaça resminamalar hem talap edilip bilner.

Karzlaryň berilmegi milli pulda-manatda, nagt däl görnüşinde bank kartlaryna ýa-da gönümel karz hasabyndan tölegleri geçirmek bilen amala aşyrýar.

-

Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” paýdarlar täjirçilik banky alyp barýan karz syýasatyna   laýyklykda, raýatlara şu aşakdaky karz hyzmatlaryny hödürleýär:

 1. Sarp ediş maksatlaryna ýyllyk 14% tölegli, 3 ýyla çenli;
 2. Durmuş gurýan ýaş maşgalalara  öý goşlaryny we hojalyk harytlaryny satyn almak üçin ýyllyk 1% tölegli, 3 ýyla çenli
 3. Saglygy bejertmek bilen bagly tölegler, sanatoriýa bejeriş hyzmatlary üçin tölegleri tölemek maksatlaryna ýyllyk 7% tölegli, 3 ýyla çenli;
 4.  Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynda okaýan fiziki şahslara ýa-da olaryň ýakyn garyndaşlaryna okuwyň  töleglerini nagt däl görnüşinde tölemek üçin ýyllyk 5% tölegli, 5 ýyla çenli.

 

Sarp ediş maksatlary üçin karzlaryň berilmeginiň şertleri: 

 • fiziki şahslara – Türkmenistanyň raýatlaryna; 
 • Türkmenistanyň milli pul birliginde (manat); 
 • sarp ediş islegleri üçin;
 • girdejisi bar bolan fiziki şahslara;
 • 1 ýyldan 3 ýyla çenli möhleti bilen;  
 • ýyllyk 14% göterim derejesi bilen. 

Karzyň aňry çäk möçberi şulardan ybarat bolup biler:   

 • karzyň üpjünçiligi hökmünde 1 zamunçynyň zamunlygy berilende 6 000 manada çenli, 1 ýyla çenli möhleti bilen, 2 zamunçynyň zamunlygy berilende 12 000 manada çenli, 3 ýyla çenli möhleti bilen, 3 zamunçynyň zamunlygy berilende 18 000 manada çenli, 3 ýyla çenli möhleti bilen; 
 • girew emlägi bilen üpjün edilmegi bilen  40 000 manada çenli, 3 ýyla çenli möhleti bilen (karzy almak isleg bildirýän fiziki şahsyň alýan girdejisiniň we/ýa-da onuň maşgalasynyň girdejisiniň 50% mümkinçilik berýän ýagdaýynda, karzyň möçberi ýokarlandyrylyp biliner. 

Karz alyja karzyň berilmegi Bank tarapyndan bir gezekde ýa-da tapgyrlaýyn bermek, hasaplaşygyň nagt däl görnüşinde onuň tabşyrygynyň esasynda ýa-da plastik karz kartyna geçirmek arkaly amala aşyrylýar.

 

Sarp ediş maksatlary üçin karza ýüz tutmak üçin zerur resminamalar

Karz alyjy üçin:

 • Karzy almak üçin arza (görnüşini ýüklemek)
 • Pasportyň nusgasy (karz resmileşdirilende asyl nusgasy görkezilýär)
 • Girdeji barada güwänama (ähli tutumlar aýrylyp görkezilen arassa girdeji) (görnüşini ýüklemek). Telekeçilik işini alyp barýan raýatlar bolsa girdejileri barada salgyt deklarasiýasyny getirmelidirler
 • Maşgala düzümi we ýaşaýan ýeriniň ýazgysyny kesgitlemek üçin kepilnama
 • Zähmet depderçesiniň nusgasy (möhür bilen tassyklanan bolmaly)

 

Zamunçylar üçin:

 • Karz alyjynyň karzy boýunça zamunçy bolmak razyçylygyny berýän arza (görnüşini ýüklemek)
 • Pasportyň nusgasy (karz resmileşdirilende asyl nusgasy görkezilýär)
 • Girdejii barada güwänama (ähli tutumlar aýrylyp görkezilen arassa girdeji) (görnüşini ýüklemek). Telekeçilik işini alyp barýan raýatlar bolsa girdejileri barada salgyt deklarasiýasyny getirmelidirler
 • Zähmet depderçesiniň nusgasy (möhür bilen tassyklanan bolmaly)

 Girew emlägiň berilmegi ýagdaýynda:

 • Emläge eýeçilik hukugyny tassyklaýan resminamalaryň nusgasy
 • Emläge kesilen bahany kesgitleýän resminama
 • Emlägiň eýesiniň pasportynyň nusgasy

 Siziň rahatlygyňyz hem-de wagtynyzyň tygşytlanylmagy üçin, ýokarda görkezilen resminamalaryň karz işgärleriň tarapyndan deslapky seredilmegi we öwrenilmegi üçin bankyň internet sahypasynda skanerlenen ýa-da jpg görnüşinde ýüklenilip banka ýollanylyp bilner.

Resminamalar bukjasynyň deslapky seredilmeginiň we öwrenilmeginiň işleri geçirilenden soň, Siz bilen habarlaşylar we netijeleri barada maglumat beriler. Ýollanylan resminamalaryň kabul ederlikli bolan ýagdaýynda, Size degişli resmileşdirmäni geçirmek üçin resminamalaryň asyl nusgalaryny banka tabşyrmak üçin gelmäge hödürlener.

Resminamalar ýüklenilende, bankyň karz işgärleriniň Siz bilen habarlaşmagy üçin “bank üçiň habar” meýdançasynda öziňiz barada aragatnaşyk maglumaty: öýjikli, öý we iş telefonlaryňyzyň belgilerini we elektron poçtaňyzy görkezmegiňizi Sizden haýyş edýäris.